Zaštita privatnosti

Sukladnost s propisima u vezi zaštite podataka

Prava korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Insem-Atmos Vam jamči sljedeća prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a koja su detaljnije razrađena u nastavku:

 • pravo pristupa podacima,
 • pravo na ispravak,
 • pravo brisanja („pravo na zaborav“),
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prijenos podataka,
 • pravo na prigovor.

Pravo pristupa podacima

Od Insem-Atmosa imate pravo dobiti potvrdu obrađuje li Insem-Atmos Vaše osobne podatke te ako ih obrađuje, imate pravo dobiti pristup Vašim osobnim podacima i sljedećim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka:

 • svrsi obrade,
 • vrsti osobnih podataka,
 • korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su ili kojima će biti otkriveni Vaši osobni podaci, naročito o korisnicima u trećim državama ili međunarodnim organizacijama,
 • ako je to moguće, predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se upotrebljavaju za određivanje tog razdoblja,
 • postojanju prava da se od nadzornika obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi korisnika na koga se odnose osobni podaci ili postojanje prava na prigovor protiv takve obrade,
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu,
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od korisnika, sve dostupne informacije u vezi njihova izvora,
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila te smislene informacije o razlozima za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za korisnika.

Na temelju Vašeg zahtjeva Insem-Atmos osigurat će Vam jednu besplatnu kopiju Vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje biste mogli zahtijevati, Insem-Atmos će Vam obračunati razumnu cijenu uz poštivanje administrativnih troškova.

Pravo na ispravak

Od Insem-Atmosa imate pravo zahtijevati da isti, bez nepotrebne odgode, ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo dopune nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Od Insem-Atmosa imate pravo zahtijevati da, bez nepotrebne odgode, izbriše osobne podatke koji se odnose na Vas. Insem-Atmos mora Vaše osobne podatke, bez nepotrebne odgode, obrisati u sljedećim slučajevima:

 • ako osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na koji drukčiji način obrađeni,
 • ako povučete privolu koja je temelj za obradu Vaših osobnih podataka pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni temelj,
 • ako prigovarate obradi na temelju legitimnog interesa nadzornika obrade, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakoniti razlozi,
 • ako prigovarate obradi za potrebe izravnog oglašavanja,
 • ako osobne podatke treba izbrisati radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravom.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da Insem-Atmos ograniči obradu Vaših osobnih podataka ako postoji jedan od sljedećih slučajeva:

 • ako osporavate točnost podataka, i to za razdoblje koje nadzorniku

obrade omogućava provjeru točnosti Vaših osobnih podataka,

 • ako je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove upotrebe,
 • ako Insem-Atmos više ne treba osobne podatke za svrhe obrade, već ih Vi trebate radi postavljanja, ostvarivanja ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor u vezi s obradom, dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi nadzornika obrade nad Vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje je posjedovao Insem-Atmos, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku te pravo da te podatke proslijedite drugom nadzorniku obrade, a da Vas Insem-Atmos, kome su osobni podaci bili dostavljeni, pri tome ne može sprečavati ako:

 • se obrada temelji na Vašoj privoli ili ugovoru te
 • se obrada izvršava automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor

Na temelju razloga povezanih s Vašim posebnim položajem imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka ako se ista temelji na legitimnim interesima koje Insem-Atmos ili treća strana nastoji ostvariti. Insem-Atmos će prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže važne razloge za obradu koji prevladavaju nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili za postavljanje, ostvarivanja ili obranu pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja, uključujući profiliranje ako je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se izravno oglašavanje temelji na privoli, pravo na prigovor može se ostvariti povlačenjem dane osobne privole.

Postupak ostvarivanja prava

Sve gore navedene zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava u vezi s Vašim osobnim podacima možete ostvariti tako da ih uputite nadzorniku obrade u pisanom obliku, i to na adresu e-pošte: info@insem-atmos.si uz povratnicu (zahtijevaj potvrdu o čitanju) ili preporučeno poštom na adresu: Insem-Atmos d.o.o., Slivniška cesta 6, 2311 Hoče.

Ako u skladu s gornjim stavkom zahtjev dostavite elektroničkim putem te ako je to moguće, informacije će Vam se pružiti elektroničkim putem, osim u slučaju da zahtijevate drukčije.

Nadzornik obrade može, za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarenja Vaših prava u vezi osobnih podataka, od Vas zahtijevati dodatne podatke koji su potrebni za potvrdu Vašeg identiteta, a u skladu s ovim poglavljem može odbiti rješavanje isključivo ako dokaže da Vas ne može pouzdano identificirati.

Nadzornik obrade će na zahtjev usmjeren na ostvarivanje Vašeg prava u vezi Vaših osobnih podataka odgovoriti bez nepotrebne odgode i u roku od najkasnije jednog mjeseca od zaprimanja zahtjeva. Insem-Atmos može rok za ostvarivanje prava produžiti za najdulje dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir kompleksnost i broj zahtjeva. Ako Insem-Atmos produži rok, o svakom takvom produljenju obavijestit će Vas u roku od jednog mjeseca od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima za zakašnjenje.

Ako su Vaši zahtjevi u skladu s ovim poglavljem očito neutemeljeni ili pretjerani, a naročito ako se ponavljaju, Insem-Atmos može:

 • obračunati razumnu cijenu, pri čemu uzima u obzir administrativne troškove prosljeđivanja informacija ili poruke ili izvršavanja zahtijevane radnje.
 • odbije rješavanje zahtjeva.

Pravo na podnošenje pritužbe u vezi obrade osobnih podataka

Moguću pritužbu u vezi obrade osobnih podataka možete poslati na adresu elektroničke pošte info@insem-atmos.si uz povratnicu (zahtijevaj potvrdu o čitanju) ili preporučeno poštom na adresu: Insem-Atmos d.o.o., Slivniška cesta 6, 2311 Hoče.

Imate pravo također podnijeti pritužbu izravno povjereniku za informacije ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na Vas krši slovenske propise ili propise EU iz područja zaštite osobnih podataka.

Temelji za obradu i svrhe obrade osobnih podataka

Insem-Atmos će obrađivati Vaše osobne podatke u jednu od svrha navedenih u nastavku na temelju sljedećih pravnih temelja:

 • Vaša suglasnost ili privola,
 • ispunjavanje zakonskih obveza nadzornika obrade,
 • na temelju legitimnog interesa,
 • ispunjavanje ugovorne obveze.

Insem-Atmos će Vaše osobne podatke obrađivati samo u svrhe za koje su mu dostavljeni te ih neće obrađivati u svrhe koje nisu spojive sa svrhama za koje su prikupljeni. Insem-Atmos od korisnika prikuplja samo one osobne podatke koji su prijeko potrebni za postizanje pojedine svrhe.

Obrada za ispunjavanje ugovornih obveza

U određenim primjerima obrada osobnih podataka je prijeko potrebna za ispunjavanje ugovornih obveza nadzornika obrade. U slučaju da mu korisnik ne pruži potrebne podatke, nadzornik obrade ne može sklopiti ugovor s korisnikom ili pružiti uslugu.

Nadzornik obrade će obrađivati Vaše osobne podatke za ispunjavanje ugovornih obveza u sljedeće svrhe:

 • ugovorno rješenje poslovne suradnje,
 • obavljanje aktivnosti određenih u ugovoru o suradnji,
 • komunikacija s izvođačima i drugim kontaktnim osobama stranke u svrhu obavljanja aktivnosti određene ugovorom o suradnji.

Obrada na temelju suglasnosti ili privole

Insem-Atmos će na temelju Vaše pisane suglasnosti obrađivati Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • za slanje poruka e-pošte (e-mail) u svrhu obavještavanja o novostima i zanimljivostima u našoj ponudi, događajima, poslovnim prilikama te također o našoj odsutnosti,
 • za praćenje čitanja poslanih poruka e-pošte, i to koju poruku e-pošte ste otvorili ili niste, koje poveznice ste otvorili ili na koje ste kliknuli (koji sadržaj ste čitali, odnosno pregledavali), koliko vremena ste čitali ili pregledavali pojedini sadržaj,
 • za svrhe analize načina postupanja korisnika na internetskoj stranici: odakle je korisnik došao na internetsku stranicu (izvor prometa), za praćenje zadržavanja na internetskoj stranici, koje internetske stranice je posjetio, koje sadržaje je prenio ili ih je pregledao,
 • za sve druge svrhe s kojima ste izričito suglasni u suradnji s nadzornikom obrade.

U svim slučajevima kada date privolu za obradu Vaših osobnih podataka, tu privolu možete u bilo kojem trenutku povući preko adrese e-pošte info@insem-atmos.si.

Korisnik može privolu danu za pojedine svrhe obrade povući ili još dati privolu i za druge svrhe obrade svojih osobnih podataka preko elektroničke pošte info@insem-atmos.si.

Obrada je potrebna za ispunjavanje zakonskih obveza Insem-Atmos

Vaše osobne podatke također obrađujemo kada to od nas zahtijeva zakon. Primjer takve svrhe obrade je obrada Vaših osobnih podataka za potrebe sudskih ili upravnih postupaka.

Obrada na temelju legitimnog interesa koji Insem-Atmos nastoji ostvariti

Nadzornik obrade može također obrađivati podatke na temelju legitimnog interesa, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode korisnika na koga se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju upotrebe legitimnog interesa, nadzornik obrade će uvijek izvršiti preispitivanje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Na temelju legitimnog interesa, Insem-Atmos će Vaše osobne podatke obrađivati u sljedeće svrhe:

 • Marketinške, poslovne i druge tehničke analize, kao na primjer, analiziranje i utvrđivanje iz kojih organizacija dolaze poslovni partneri te kakve dužnosti obnašaju u tim organizacijama.
 • Sprečavanje zloupotreba, osiguravanje sigurnosti, priznavanje zahtjeva ili obrana od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima. Tako nadzornik obrade može, u slučaju sumnje u zloupotrebu, u primjerenom i razmjernom opsegu obraditi Vaše osobne podatke u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prijevara ili zloupotreba te može, ako je to potrebno, te podatke također proslijediti policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima.
 • Izravno oglašavanje, uključujući izradu profila korisnika na temelju prethodno zakonito prikupljenih osobnih podataka. U bilo kojem trenutku možete prigovoriti navedenoj obradi u skladu s Vašim pravima.

Valjanost

Vrijedi od 11.09.2020. nadalje i može se izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku.

logotip insem atmos beli

© 2020 | Insem-Atmos d.o.o. – Sva prava pridržana

logotipi

Investiciju za izradu web stranice sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sufinanciranje je dobiveno vaučerom za digitalni marketing.